فروش مزرعه و سایر واحدهای تولیدی مرتبط با بخش کشاورزی و صنایع دام و طیور

فروش مزرعه

فروش زمین مناسب جهت احداث گلخانه در طالقان:

حدود 4 هکتار، قیمت نیمه اول سال 1392 هر متر 35000 تومان، قابل تفکیک

تماس: 09126515536