ضدعفونی کننده های شیردوش و پستان

ضدعفونی کننده های شیردوش و پستان

ضدعفونی کننده های دامی:

مواد ضدعفونی پستان گاو برای قبل و پس از شیردوشی شامل: انواع تیت دیپ های یده، برمه، کلروهگزیدین و ضدعفونی کننده کلره (تیت میتTeat Mate )
• انواع مواد اسیدی و قلیایی به صورت مایع و پودر برای شستشوی دستگاههای شیردوشی و لوازم حمل و نقل شیر
• مواد برای ضدعفونی و شستشوی دست کارکنان و لوازم مورد استفاده آنان