باکتوسل

باکتوسل

باکتوسل یک پروبیوتیک است که قادر به تولید اسید لاکتیک میباشد. و همین موضوع مزایای فراوانی را بهمراه خواهد داشت. باکتوسل قابلیت هضم انرژی را بهبود می بخشد، با بهبود بلوغ روده (افزایش سطح جذب مواد غذایی) و کاهش ویسکوزیته (که باعث بهبود پراکندگی آنزیمهای گوارش می شود) هضم و جذب را افزایش میدهد.
تبدیل قندهای غیر قابل گوارش (که هیچ انرژی آزاد نمی کنند) به اسید لاکتیک و بهره برداری اسید لاکتیک توسط پرنده در چرخه کربس)،‌ موجب بهره وری بیشتر انرژی جیره میگردد. این مقدار افزایش انرژی بستگی دارد به سن پرنده (پرنده جوان تر بهبود بالاتری نشان می دهند)، مشخصات فرمول غذایی و سلامت حیوان. به عنوان یک قاعده کلی،‌ بهبود انرژی قابل سوخت و ساز بطور متوسط 5/1% وجود خواهد داشت.

باکتوسل:

این ماده جذب کلسیم را که منجر به بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ می شود افزایش می دهد. اسیدی شدن محیط اطراف پرزها بخاطر تولید اسید لاکتیک توسط پدیوکوکوس موجب افزایش حلالیت کربنات کلسیم و افزایش جذب فعال آن می شود.
از 4 هفته پس از استفاده از باکتوسل دوز عادی( 100 گرم در تن) وضعیت سلامت خوب و اثرات zootechnical آن قابل مشاهده و اندازه گیری است.باکتوسل یک پروبیوتیک است که قادر به تولید اسید لاکتیک میباشد. و همین موضوع مزایای فراوانی را بهمراه خواهد داشت. باکتوسل قابلیت هضم انرژی را بهبود می بخشد، با بهبود بلوغ روده (افزایش سطح جذب مواد غذایی) و کاهش ویسکوزیته (که باعث بهبود پراکندگی آنزیمهای گوارش می شود) هضم و جذب را افزایش میدهد.تبدیل قندهای غیر قابل گوارش (که هیچ انرژی آزاد نمی کنند) به اسید لاکتیک و بهره برداری اسید لاکتیک توسط پرنده در چرخه کربس)،‌ موجب بهره وری بیشتر انرژی جیره میگردد. این مقدار افزایش انرژی بستگی دارد به سن پرنده (پرنده جوان تر بهبود بالاتری نشان می دهند)، مشخصات فرمول غذایی و سلامت حیوان. به عنوان یک قاعده کلی،‌ بهبود انرژی قابل سوخت و ساز بطور متوسط 5/1% وجود خواهد داشت.

باکتوسل