مولتی آنزیم ناتوزیم P

مولتی آنزیم ناتوزیم پلاس طیور

این محصول علاوه بر فیتاز (phytase) به مقدار 1.500.000 واحد در هرکیلوگرم حاوی آنزیم های سلولاز، زایلاناز، آمیلاز، لیپاز، فسفاتاز، همی سلولاز و .. نیز می باشد. هضم غذا در بدن موجودات بوسیله آنزیم ها انجام می پذیرد. ماهیت آنزیم ها پروتئینی می باشد و توسط بدن حیوان یا میکروارگانیم ها تولید می شود. برخی از آنزیم ها در بدن حیوان یا تولید نمی شوند یا مقادیر تولیدی آنها بسیار کم می باشد و نیاز های موجود زنده را تامین نمی کند و در نتیجه برخی از مواد غذایی بدون هضم شدن از بدن دفع می شوند. مهمترین ماده ایی که در جیره ی تک معده ای ها مشکل ساز می باشد وجود پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ایی (NSP) می باشد. پنتوزانها و بتاگلوکان ها که جزئی از این مواد محصوب می شوند و در گندم و جو به مقدار بسیار زیادی وجود دارند علاوه بر جذب نشدن توسط دستگاه گوارشی بدن، ایجاد محلول های چسبناک در روده می کنند که از رسیدن آنزیم های دستگاه گوارش به دیگر مواد غذایی جلوگیری می نماید. مواد هضم نشده در انتهای روده شرایط را برای رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها فراهم می نماید که این امر به بروز بیماری ها در محیط پرورشی بسیار کمک می کند.

دفع موادی مانند ازت و فسفر توسط مدفوع منجر به آلودگی محیط زیست و آلودگی محیط پرورشی می شود. استفاده از آنزیم ها با کاهش اثرات مواد غیر قابل جذب و کمک به بدن جهت جذب بیشتر انها منجر به پائین آمدن قیمت جیره و  حداکثر بهره وری از جیره را فراهم می آورد.

فواید استفاده از مولتی آنزیم ناتوزیم P

1-تنوع در استفاده از مواد خوراکی جیره
2- کاهش قیمت تمام شده جیره
3-کاهش ضریب تبدی
4- بهبود ماندگاری گله
5-افزایش انرژی و پروتئن جیره
6- بهبود کیفیت بستر
7- افزایش یکنواختی
8- کاهش مصرف دی کلسیم فسفر، متیونین ، لیزین ، ترئونین

Matrix value برای یک کیلوگرم ناتوزایم P

حداقل حداکثر
انرژِی 370,000 410,000
پروتئین (درصد) 2,200 2,250
کلسیم (درصد) 300 407
فسفر (درصد) 450 483
متیونین (درصد) 95 102
لیزین (درصد) 190 210
متیونین + سیستئین (درصد) 132 145
ترئونین (درصد) 391 412

فعالیت آنزیمی ناتوزیم پـی

Cellulase 6,000,000 u/kg
Xylanase 10,000,000 u/kg
Beta-glucanase 700,000 u/kg
Alpha-amylase 700,000 u/kg
Pectinase 70,000 u/kg
Phytase 1,500,000 u/kg
Lipase 30,000 u/kg
Proteases 3,000,000 u/kg

Also Contain: Amylogcosidase, Hemicellulase, Pentosanase, Acid phytase, Acid phosphatase

برای سفارش مولتی آنزیم ناتوزیم پلاس طیور با شرکت تماس بگیرید