پرسش و پاسخ های متداول در مورد باکتوسل

پروبیوتیک باکتوسل
پرسش و پاسخ های متداول در مورد باکتوسل

گروه علمی شرکت بهین رشدساز آرین

1. چگونه می توان افزایش انرژی را با مصرف باکتوسل توضیح داد و چه میزان افزایش انرژی را می توان در جیره مرغ تخمگذار انتظار داشت؟
باکتوسل قابلیت هضم انرژی را بهبود می بخشد:
با بهبود بلوغ روده (افزایش سطح جذب مواد غذایی)
با کاهش ویسکوزیته باعث بهبود پراکندگی آنزیمهای گوارشی می شود.
تبدیل قندهای غیر قابل گوارش (که هیچ انرژی آزاد نمی کنند) به اسید لاکتیک و بهره برداری اسید لاکتیک توسط پرنده در چرخه کربس )، ‌این مقدار افزایش انرژی بستگی دارد به سن پرنده (پرنده جوان تر بهبود بالاتری نشان می دهند)، مشخصات فرمول غذایی و سلامت حیوان. به عنوان یک قاعده کلی،‌ بهبود انرژی قابل سوخت و ساز بطور متوسط 5/1% وجود خواهد داشت.
2 . چه حالتی از اعمال باکتوسل می تواند افزایش مقاومت پوسته تخم مرغ را توضیح دهد؟
باکتوسل جذب کلسیم را (احتباس کلسیم بمیزان 7% بهبود می یابد) که باعث بهبود کیفیت تخم مرغ می شود را بهبود می بخشد. اسیدی شدن محیط اطراف پرزها بخاطر تولید اسید لاکتیک توسط پدیوکوکوس موجب افزایش حلالیت کربنات کلسیم و افزایش جذب فعال آن می شود.

3. مصرف غذا و آب چگونه با باکتوسل تغییر می کند؟
به طور کلی، در بسیاری از آزمایشات باکتوسل منجر به تغییری در مصرف آب و غذا نسبت به گروه کنترل (شاهد) نشده است. در چند مورد، افزایش اندکی در مصرف آب مشاهده شده است که البته نمی تواند توضیح داده شود.
4. از چه زمانی میتوانیم اثرات اولیه باکتوسل را متوجه شویم؟
از 4 هفته پس از استفاده از باکتوسل دوز عادی( 100 گرم در تن) وضعیت سلامت خوب و اثرات zootechnical آن قابل مشاهده و اندازه گیری است.
اگر وضعیت سلامتی در گله وخیم باشد و مرگ و میر ناشی از اکولای brachyspirag روده داشته باشیم، بهبود قابل مشاهده را می توان پس از 5 تا 7 روز استفاده از دوز 200 (گرم در تن) باکتوسل انتظار داشت.
5. چه توصیه ای برای استفاده از باکتوسل به پرورش دهندگان دارید؟
هنگامیکه باکتوسل استفاده می شود در خوراک (خوراک آردی تحت حرارت قرار نگیرد) ،‌توصیه می کنیم با استفاده از باکتوسل در 100 گرم در تن خوراک در طول چرخه زندگی برای مرغان تخمگذار مصرف شود.
وقتی غذا تحت درمان با حرارت قرار می گیرد، باکتوسل در آب آشامیدنی در طول روده،‌تا 15 روز برای کنترل مرحله بحرانی و خاص پرورش،‌داده شود.

1 کاهش استرس در دوران انتقال
2 مدولاسیون ایمنی و کاهش اثرات استرس ناشی از واکسیناسیون برعلیه بیماری برونشیت عفونی ( B1 )
3 پیش از تخمگذاری، ممکن است به جمع آوری تخمهای هچری زودتر، تخم مرغهای بزرگتر و تعداد کل مجموعه برای هچری منجر شود.
4. در این فاز افزایش سریع در مصرف خوراک ( در 10 روز برای مرغان مادر از 80 گرم به 130 گرم در روز) را داریم که کاهش خطر ابتلا به اختلالات گوارش توسط باکتوسل ایجاد می شود.
5. جلوگیری از مدفوع چسبنده و چرب و حفظ یک بستر خشک.
6. افزایش اندازه زرده: تاثیر مثبت بر بلوغ و نشاط جوجه یک روزه دارد.
7. پیشگیری از مرگ و میر از باکتری اکولای کاهش اکولای دفعی مدفوع و در نتیجه آلودگی کمتر محیط زیست.
8. قابلیت هضم کلسیم را افزایش می دهد در نتیجه بهبود کیفیت پوسته و در نتیجه تعداد HEG

پروبیوتیک باکتوسل

6. ROI برای پرورش دهندگان چیست؟
اگر چه ROI به طور ویژه قابل ارزیابی روزانه در مزرعه پرورشی نیست، بیشتر باقی می ماند با میزان افزایش تخم مرغ:
ارزش تخم مرغ قابل هچ و افزایش تخم مرغ خوراکی
خوراک مرغ مادر و نیز خوراک مرغان تخمگذار
هزینه های جوجه های مرغان مادر و نیز هزینه های جوجه های تخمگذار (هزینه های بالای مرگ و میر)
7. نشانه های قابل رویت در مرغ مادر چه هستند؟
نشانه های قابل رویت همانند نشانه های قابل رویت در مرغ تخمگار خوراکی می باشد و برخی نشانه های خاص قابل رویت در مرغهای مادر که دیده می شود عبارتند از :
کیفیت بستر در طول افزایش مصرف
کیسه زرده بیشتر برای جوجه (شور و نشاط و بلوغ بهتر جوجه های یک روزه)
کاهش کمتر در عملکرد پس از واکسییناسیون
8. چه اثراتی باکتوسل در باروری مرغان مادر (اثرات مستقیم و غیر مستقیم) دارد و تا چه حدی در مرگ و میر و سیر جنین در هچری اثر دارد؟
در ابتدا استفاده از باکتوسل هیچ تاثیر مستقیمی بر روی باروری ندارد، با این حال بهبود کیفیت بستر می تواند اثر مطلوب در رفتار خروس داشته باشد، شرایط فیزیولوژیکی بهتر در مرغ (خستگی کمتر متابولیک) نیز همچنین دارای یک اثر غیر مستقیم و مثبت بر باروری است. کیسه زرده بزرگتر (درصد زرده قابل توجه ) تغذیه بهتر را برای جنین فراهم می کند که شور و نشاط و بلوغ جوجه را در طول تفریح افزایش می دهد.
9. لیست آنتی بیوتیکهای سازگار با باکتوسل چیست؟

نتیجه    دوز کاربردی    مواد فعال
سازگار    100ppm    تیامولین
سازگار    ppm 150    کولستین
سازگار    120+600 ppm    تری متویولنادیازین
سازگار    5/.%    اسید فرمیک
سازگار    5/.%    اسید لاکتیک
سازگاز    %2/.    اسید پروپیونیک
سازگار    %2/1    تپاسیم دی فرمات
سازگار    %5/.    اسید سیتریک
سازگار    %5/.    اسید فوماریک
سازگار    %25/.    اسید فسفریک
سازگار    %5/.    اسید موربیک
سازگار    %3/.    اکسید روی
سازگار    170گرم در تن    سولفات مس
سازگار    170 گرم در تن    کلات مس
سازگار-باکتریواستایک    %2/.    کلات روی
سازگار-باکتریواستایک    1200 ppm    اکسی تتراسایکلین
سازگار-باکتریواستایک    600 ppm    کلرو تتراسایکلین
سازگار-باکتریواستایک    400 ppm    دی اکسی سیلین
سازگار-باکتریواستایک    ppm 200    تایلوزین
سازگار-باکتری کش    ppm 500    آموکسی سیلین
سازگار-باکتری کش    110 ppm    لینکومایسین
سازگار    %5/0    اسید مالیک

آنتی بیوتیک های دیگر ( و یا مواد افزودنی) را می توان در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار داد. برای انجام این کار، حضور 5 نمونه محصول فعال و نوشتن دوز لازم است.
10 . همکاری و سازگاری با اسیدهای آلی (اسیدهای گنجانیده شده در غذا یا داده شده در آب آشامیدنی) :
باکتوسل با اسیدهای الی و معدنی در دوزهای مرسوم که در تغذیه حیوانات استفاده می شود سازگار است. خود باکتوسل تولید مقادیر زیادی از اسیدلاکتیک دارد در حالیکه اثر potentiated  با سایر اسیدهای آلی دارد: برای مثال، ترکیب اسید لاکتیک  فرمیک در کنترل عوامل بیماریزا موثر شناخته شده است.
با استفاده از اسیدهای فرار در خوراک (مثل اسید فرمیک) اثر بهداشتی در هنگام ذخیره سازی غذا در سیلوها ایجاد می شود (باکتری کمتر، ضدعفونی سالمونلا و جریان بهتر در سیلوها)
با این حال استفاده از باکتوسل به منظور کاهش هزینه و بهینه سازی نرخ گنجاندن اسیدها در سیلو صورت می گیرد.
11 . آنچه که می توان از ترکیب با پری بیوتیک انتظار داشت؟
به طور کلی، قند پری بیوتیک هیچ ارزشی برای حیوان ندارد اما قادر به تحریک رشد فلور باکتری مثبت در روده کوچک (بیفیدوس) است.
ترکیبی از باکتوسل و پره بیوتیک توانایی سینرژیسمی دارد که به دلیل در تحریک بیوتیکها در فعالیت باکتوسل می باشد.
در مورد خاصی تکمیل مدولاسیون ایمنی و آگلوتیناسیون باکتریهای تاژکدار مانند سویه اکولای و سالمونلا صورت می گیرد که بخصوص این مورد در مزارعی که با این مشکلات مواجه اند توصیه می شود.
12 . توصیه هایی برای مزارع با مشکلات بهداشتی و چه چیزهایی باعث dysbacteriosis می شود؟
به خصوص در هنگام استفاده از غذاهای حرارت دیده یا گرانول که در آن باکتری ها را اسید لاکتیک از طریق خوراک به شدت کاهش می یابد).
عواقب قابل مشاهده:
کیفیت بستر تضعیف می شود (افلب چرب تر و مرطوب تر می شود)
هضم و گوارش غذا ضعیف می شود (ذرات غذا دست نخورده در مدفوع یافت می شود)
استفاده از باکتوسل مقدار قابل توجهی باکتریهای اسید لاکتیک در غذا یا آب آشامیدنی برای جلوگیری از dysbacteriosis فراهم می کند.
درهنگام عدم تعادل باکتری توصیه می کنیم باتکتوسل با دوز دو برابری برای یک حداقل مدت 10 روزه استفاده می شود. این روش بخصوص برای جلوگیری از dysbacteriosis  ثانویه ناشی از استفاده از آنتی بیوتیک ها توصیه می شود.
13 . در مورد کیفیت بستر و مدفوع چه کاری می توان از باکتوسل انتظار داشت؟
باکاهش خطر dysbacteriosis  باکتوسل بطور کلی باعث بهبود کیفیت مدفوع (کم چرب، کمتر چسبناک و کمتر شدن مدفوع آبکی) می شود که در نتیجه آن کیفیت بستر بهبود می یابد.
باکتوسل در فرم فعال در غلظت  105 گرم / UFC  مدفوع دفع می شود به همین دلیل در نگهداشتن بستر خشک کمک می کند.
14 . تا چه حد باکتوسل در مقدار آمونیاک موثر است؟
باکتوسل با بهبود قابلیت هضم پروتئین ها، مقدار نیتروژن در انتهای روده کوچک را کاهش میدهد.
باکتوسل رشد باکتری ها را تحریک و در نتیجه افزایش سنتز پروتئین میکروبی، باعث کاهش تبدیل نیتروژن در روده به آمونیاک می گردد.
و از آنجا که باکتوسل در مدفوع فعال باقی ماند به طور غیر مستقیم منجربه تغییر فعالیت میکروبی بستر شده و کاهش انتشار گازهای آمونیاک را بهمراه خواهد داشت و همه این اثرات به عنوان یک عامل در ایجاد سطح پایئن تر NH3 در سالن شده و تحریک کمتر چشم ها و دستگاه تنفسی فوقانی را خواهد داشت.
15 . چه میزان بهبود در قابلیت هضم پروتئین ناشی از باکتوسل می توان انتظار داشت؟
اندازه گیری قابلیت هضم روده ای پروتئین در حیوانات جوان از طریق کانولا بهبود در جذب روده ای پروتئین بمیزان 4/3% را نشان داد که احتمالا به گسترش روده (بخاطر افزایش ارتفاع پرزها) و افزایش پراکنندگی آنزیم پروتئاز مرتبط است و همین نتایج را در مورد طیور هم می توان انتظار داشت.
16 . آیا باکتوسل ساکن دستگاه گوارش دام میزبان می شود؟
خیر – باکتوسل پس از یک دوره چند ساعته از دستگاه گوارش گذر می کند و پس از 4 – 5 روز دیگر در دستگاه گوارش یا مدفوع یافت نمی شود.
17 . مقدار اسید لاکتیک تولید شده توسط باکتوسل به چه میزان است؟
گرچه دشوار است اندازه گیری مقدار اسید لاکتیک تولید شده در روده داخل بدن ( مشکل مربوط به روش اندازه گیری و این واقعیت که اسید لاکتیک تولید شده بلافاصله توسط مخاط روده جذب می شود، می باشد).
در شرایط آزمایشگاهی باکتوسل نشان داده است که توانایی تولید 10 تا 12 کیلوگرم در تن در خوراک در طول مدت 10 ساعت در 37 درجه سانتیگراد را دارد و سلولهای باکتوسل که در تماس با پرزها برای چند روز باقی می مانند، اسید لاکتیک بیشتری تولید می کنند.
18. PH سطح پرزها در اثر کاهش PH توسط باکتوسل به چه میزان خواهد بود؟
PHروده ثابت فیزیولوژیک است و تغییرات قابل توجه آن هم دشوار و هم خطرناک است ( به علت تنظیماتی که توسط اثرات بافر نمک صفرا و ترشحات پانکراس صورت می گیرد)
لیکن باکتوسل منجر به افت مداوم در لومن روده بمیزان 2% تا 4% واحد می شود.
این اندازه گیری PH درون لایه های موکولوس پوشش پرزهای روده نیازمند استفاده از پروب میکرومتر است که در دسترس همه آزمایشگاهها نیست.
19. آیا ممکن است باکتوسل بر باکتری سالمونلا اثر کند؟
دو حالت اصلی از عمل باکتوسل بر باکتریهای گرم منفی وجود دارد که عبارتند از:
رقابت بریا دسترسی به مواد مغذی که توسعه باکتریها را محدود می سازد
اثر مستقیم اسید لاکتیک تولید شده، که با نفوذ به دیواره این باکتریها تمایل به کاهش PH داخل سیتوپلاسمی ایجاد نموده که این موضوع منجر به هدر رفت بهشی از سوخت و ساز بدن باکتری در واکنش برای مبارزه با اسیدی شدن خود می شود و تهایتا کاهش توانایی باکتری را بهمراه خواد داشت.
و هنگامیکه تولید اسید لاکتیک ادامه می یابد این موضوع خارج از توانایی اصلاحی باکتری بوده و در نتیجه آنرا می توان یک اثر بر باکتری قلمداد کرد.
20 . اثرات آنتی بیوتیکی باکتوسل چیست؟
در نشریات متعدد به این موضوع اشاره شده است که مولکولهای آنتی بیوتیک به صورت محلی و اختصاصی اثرگذار هستند و این Pediocins دارای اهداف نسبتا مشخص هستند که اثر انها در داخل بدن همراه با باکتوسل بر علیه باتوژن های سالمونلا و باکتری Ecoli تکمیل گردد.
21 . زندگی باکتوسل در روغن و آب چگونه است؟
باکتوسل دارای مقاومت طولانی مدت و حفظ توانایی خود برای احیاء در حضور مقدار کافی آب است که این فرایند Lyophilisation  است. در نتیجه زمان مخلوط کردن باکتوسل با آب پس از چند ساعت سلولها از سرگیری از فعالیت متابولیکی خود را خواهند داشت و در فقدان مواد مغذی بستر (یا آب) پس از 12 الی 24 ساعت جمعیت باکتوسل کاهش می یابد و از بین می رود.
باکتوسل سازگار با تمام روغن های مورد استفاده در خوراک دام ( سویا، کلزا، روغن خرما) بوده و هنگامیکه با روغن مخلوط شود و سلول باکتوسل آب کافی نداشته باشد، انجام فعالیت سوخت و ساز بدن خود را از سر گرفته و بیش از 15 روز زنده می ماند.
22 . آیا ثبت اختراعی در مورد این باکتری وجود دارد و چگونه به شرکت Lallemand متعلق دارد؟
ثبت اختراع در خود باکتری (بدون حقوق مالکتیت) وجود ندارد ولی استفاده کاربردی از آن تنها متعلق به شرکت Lallemand می باشد. شرکت های دیگر می توانند تحت مجوز اروپایی توسط Lallemand استفاده کاربردی نمایند و استفاده از امتیاز آن تنها متعلق به شرکت Lallemand است.
23 . آیا هر گونه نگرانی در مورد انتقال پلاسمید یا ژنوم مقاومت به آنتی بیوتیک ها توسط باکتوسل وجود دارد؟
باکتوسل یک باکتری گرم مثبت است که پلاسمید ندارد. عدم انتقال مقاومت به آنتی بیوتیک در حال حاضر یکی از الزامات مورد نیاز برای هر گونه پروبیوتیک نامزد در اتحادیه اروپا سات و باکتوسل این شرط را دارا بود هر زمان ثبت در اتحادیه اروپا.
24 . آیا راهی وجود دارد که بطور مداوم و به سرعت بررسی کنید که آیا این باکتری مرده یا زنده است؟
روش مرجع در حال حاضر برای این امر کشت در محیط آگار خاص می باشد. روش غیر مستقیم می تواند کاهش PH یا تولید اسید لاکتیک به عنوان یک ردیاب در شاریط آزمایشگاهی ناشی از فعالیت  acidilactici pediococus در مقایسه با منحنی مرجع است. این تکنیک می تواند به هر دو مورد آب آشامیدنی و غذا یا در مواد مدفوع اعمال شود.
25 . سازگاری باکتوسل با سیستم های تصفیه آب آشامیدنی چگونه است؟
باکتوسل یک باکتری است و بطوربالقوه به تمام سیستم های فیزیکی و شیمیایی ضدعفونی ( UV ، کلر، پراکسیدها و اسید هیدروکلریک ) حساس است.
با این حال باکتوسل به دوزها وشدت های خاصی از این سیستم ها سازگار است. در عمل باکتوسل در آب با کلر معمول در غلظت ppm 5 تست شده است که بقای خود را حفظ می کند
لطفا توجه داشته باشید که باکتوسل در تمام موارد نسبت به پراکسیدها حساس باقی می ماند به طوری که باید هنگام استفاده از باکتوسل در آب آشامیدنی ، هیچگونه پراکسیدی در آب نباشد.
26 . هنگام استفاده از باکتوسل در آب آشامیدنی خطرات گرفتگی چیست،‌ برای اتصالات خط لوله پلاستیکی آب آشامیدنی چیست؟
باکتوسل یک باکتری است بنابراین قابل حل نیست. با این حال،‌حجم کوچک باکتوسل پس از مخلوط کردن در آب و محدودیت آن در رسوب در عرض چند ساعت باعث می شود که برای گرفتگی پیپتها مشکلی ایجاد نکند. بنابراین خطر مرتبط با استفاده از باکتوسل در آب آشامیدنی با توجه به توانایی باکتوسل برای استعمار مثبتی با ( به ضرر کلی فرم ها و دیگر پاتوژنهای بالقوه) بخاطر استفاده از مواد مغذی آب توسط باکتوسل بایوفیلم ها ممکن است جدا شده و منجر به گرفتگی شود. برای جلوگیری از این خطر یک فرمولاسیون خاص برای اطمینان از بقاء و اثر بخشی باکتوسل باید اتخاذ شود یا خطر گرفتگی به حداقل برسد.
همچنین پروتکل های مناسب برای تمیز کردن و ضد عفونی سیستم های توزیع آب باید اعمال شود.
27. وضعیت سازگاری باکتوسل با استفاده از فرمالین در خوراک ( فرم پودری یا گاز) چگونه است؟
باکتوسل یک باکتری است که به عمل مواد ضدعفونی کننده فرمالین حساس است بویژه زمانی که در شکل گازی آن استفاده می شود. در فقدان آزمونهای خاص برای سازگاری با اثرات یا دوز اعتبار بقا باکتوسل در حضور محصولات تجاری توصیه می شود استفاده از آن ها با ارسال نمونه با دستور العمل استفاده از دوز مناسب آزمایشگاه صورت گیرد.
28 . آیا محصولات تجاری شامل گونه های مختلفی از باکتریها موثرتر از استفاده تنها از باکتوسل است؟
درک نحوه عمل پروبیوتیک ها در اثر خاص هر سویه در این است که چون دو باکتری از همان گونه به همین نام هر دو دارای خواص پروبیوتیک هستند. توانایی یک سویه به مقاومت در برابر شرایط شیمیایی تمام زمینه های دستگاه گوارش یک شرط لازم برای توجیه ساختار آن پروبیوتیک است اما کافی نیست. علاوه بر این شیوه های عمل و اثرات گونه های مختلف می تواند همدیگر را خنثی کنند.
محدودیت اصلی از ترکیب چند سویه با هم این است که :
طبیعت پروبیوتیک به ندرت بررسی شده است.
همکاری یا تضاد بین گونه های مختلف به طور کلی بررسی شده است.
این دلایل ترکیب بیش از دو سویه را در اروپا برای خوراک دام تقریبا غیر ممکن نموده است و به همین دلیل آنها کمتر در طب و تغذیه انسان استفاده می شوند.
29 . شعار “باکتوسل یک محصول معجزه آسا” و “همه راه حلها در یک چیز” چقدر معتبر است؟
اثر بخشی باکتوسل بر دو اصل عمده استوار است:
سلامت روده و کنترل پاتوژن ها: در مزارع آلوده،‌اثر باکتوسل از هر دو طریق کاهش علایم بالینی (کاهش مرگ و میر، کاهش اسهال) و عواقب ناشی از آن مشاهده می شود.
باکتوسل حتی در مزارع با سطح سلامتی مطلوب،‌ کارایی روده را بهبود می بخشد و ضریب تبدیل را کاهش می دهد.

اولین دیدگاه را بنویسید

مطالب مرتبط