نقش الکترولیت های جیره در کیفیت تخم مرغ

الکترولیت و تغذیه طیور
نقش الکترولیت های جیره در کیفیت تخم مرغ

نقش الکترولیت های جیره:

با توجه به اهمیت پوسته تخم مرغ، پژوهش های زیادی در زمینه تاثیر توازن الکترولیت های جیره بر کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغ های تخمگذار انجام شده است. کیفیت پوسته تخم مرغ نقش مهمی در تولید تخم مرغ دارد. تشکیل پوسته تخم مرغ در پرندگان تحت تاثیر بالانس اسید و باز خون می باشد چرا که نسبت اسید و باز نقش محدودکننده ایی بر تجمع کربنات کلسیم در پوسته تخم مرغ دارد.

مهم ترین عامل محدودکننده در تشکیل پوسته تخم مرغ یون کلسیم می باشد و در مرحله بعد یون بی کربنات می باشد. با افزایش سن در مرغان و افزایش اندازه تخم مرغ کیفیت پوسته تخم مرغ کاهش می یابد.

کاهش عملکرد مرغ های تخمگذار و نیز افت کیفیت پوسته تخم مرغ، از جمله اولین واکنش های مرغ های تخمگذار تحت تاثیر تنش های محیطی می باشد. وزن تخم مرغ به ازای افزایش هر درجه سانتی گراد از 23 تا 27 درجه سانتی گراد 0/4 درصد کاهش می یابد. تنش گرمایی، درصد تخم گذاری در مرغ های تخمگذار در درجه حرارت محیطی بالاتر از 30 درجه را تحت تاثیر قرار می دهد و نیز ضریب تبدیل در درجه حرارت 28 درجه در بدترین وضعیت قرار می گیرد. درجه حرارت بالا تاثیرات نامطلوبی بر روی تولید و کیفیت پوسته تخم مرغ دارد که این مشکلات در نتیجه وقوع تعدادی از اعمال فیزیولوژیکی اختصاصی در پرندگان به وقوع می پیوندد. تنش گرمایی باعث کاهش میزان خوراک مصرفی شده در نتیجه کلسیم لازم یرای تشکیل پوسته تخم مرغ تامین نشده و کلسیم لازم برای تشکیل پوسته تامین نشده و در نهایت پوسته نازک و شکننده می شود. از طرف دیگر تنش گرمایی ممکن است باعث کاهش فعالیت آنزیم کربنیک آنهیدراز گردد (این آنزیم مسئول تدارک بیکربنات لازم برای شکل گیری کربنات کلسیم پوسته است). در شرایط تنش گرمایی وزن پوسته و وزن واحد سطح پوسته تحت تاثیر قرار می گیرد. تغییرات سطوح مواد مغذی جیره ها از جمله راهکارهایی است که در جهت بهبود کیفیت پوسته انجام می گیرد. توازن مناسب بین الکترولیت ها در جیره های غذایی مرغ های تخمگذار اثرات مثبتی در تولید تخم مرغ، ضریب تبدیل غذایی و کیفیت پوسته تخم مرغ دارد.

به طور کلی یون های سدیم، پتاسیم و کلر برای تنظیم فشار اسمزی، تعادل اسید و باز و تعادل مایعات بافتهای بدن حیوانات ضروری است. این مواد برای سنتز پروتئین بافتها، حفظ هموستازی درون سلولی و برون سلولی و پتانسیل الکتریکی دیواره سلولی، واکنشهای آنزیمی و تعادل اسید و باز موثر هستند. تغییر در تعادل آنیون -کاتیون بسیاری از فعالیتهای طبیعی فیزیولوژیکی و متابولیکی بدن را تحت تاثیر قرارداده و میتواند سبب کاهش وزن، کاهش بازده تولید و افزایش ضریب تبدیل گردد.
می توان با افزایش سطح الکترولیت های جیره به 360 میلی اکی والان در کیلوگرم باعث بهبود صفات وزن پوسته و وزن واحد سطح پوسته شویم. بهبود کیفیت پوسته با استفاده از جیره های حاوی سطوح الکترولیتی بالا را می توان از لحاظ فیزیولوژیکی به فعالیت بهتر آنزیم کربنیک آنهیدراز که نقش مهمی در شکل گیری و استحکام پوسته دارد، نسبت داد. در آزمایشی نشان داده شد که مرغ هایی که از جیره های حاوی الکترولیت بالا تحت تنش گرمایی استفاده می کنند وزن پوسته بالاتری نسبت به مرغ های تحت شرایط عادی محیطی دارند که این اثر را می توان ناشی از تاثیر مثبت پتاسیم در کاهش تاثیر تنش گرمایی بر کیفیت پوسته مربوط می دانند. همچنین از بروز اسیدوز متابولیکی نیز جلوگیری می شود.
در شرایط عادی محیطی استفاده از جیره های حاوی الکترولیت بالا منجر به بهبود تمامی صفات مربوط به کیفیت پوسته می شود.

گروه علمی شرکت برسا – بهین رشد ساز آرین
در صورت هرگونه سوال با ما در تماس باشید.

لینک کانال شرکت برسا: https://telegram.me/bersaqom

اولین دیدگاه را بنویسید

مطالب مرتبط